Lovverk

ETISKE REGLER

Bærum Eiendomstaksering AS er medlem av Norges Takseringsforbund, NTF.

NTF pålegger sine medlemmer å følge NTF sine etiske regler.

Reglene er satt for å sikre takstmannens uavhengighet og habilitet til rekvirent og oppdragsgiver, slik at ikke innsidehandel eller andre former for uetisk oppførsel forekommer og for å sikre at all takseringsvirksomhet utføres etter etiske prinsipper som til en hver tid foreligger.

Hvis du vil lese de etiske reglene til NTF, finner du dem i undermenyene til venstre.

NORGES TAKSERINGSFORBUNDS
ETISKE REGLER OG REGLER FOR GOD TAKSERINGSSKIKK

 
1. Målsetting
1.1. Regler for god takseringsskikk har som formål å sikre at takseringsvirksomhet utføres etter etiske prinsipper som
innebærer å oppfylle de krav som lovgivning, Norges Takseringsforbunds lover og vedtekter, god takseringsskikk og de etterfølgende regler fastsetter.
1.2. Reglene omfatter NTF-autoriserte firmaer, sertifiserte takstmenn og fullmektiger, nedenfor kalt takstmannen.

2. Generell yrkesholdning
2.1. Takstmannen skal ikke påta seg oppdrag takstmannen mangler kompetanse til å utføre.
2.2. Takstmannen må ikke opptre på en måte som er uforenlig med gjeldende lover og yrkesmessige plikter eller som kan svekke tilliten til takseringsyrket.
2.3. Når takstmannen utfører forskjellige typer tjenester overfor sin oppdragsgiver, må takstmannens uavhengighet og objektivitet vies særlig oppmerksomhet.
2.4. Takstmannen skal opptre med respekt for, og samarbeidsvilje overfor, andre takstmenn.
2.5. Takstmannen kan ikke være medlem av organisasjoner eller sammenslutninger hvis regelverk strider mot de prinsipper og regler som omfattes av NTF’s regelverk.

3. Uavhengighet
3.1. Takstmannen kan ikke påta seg oppdrag hvor interesser kan komme i konflikt med krav om uavhengighet og objektivitet.
3.2. Takstmannen skal gjøre sin oppdragsgiver kjent med omstendigheter som kan synes å berøre takstmannens uavhengige stilling overfor oppdraget.
3.3. Takstmannen, medeiere i virksomheten og virksomhetens medarbeidere kan ikke motta gaver eller andre økonomiske fordeler fra oppdragsgiveren ut over vanlige oppmerksomheter.

4. Taushetsplikt - diskresjonsplikt
4.1. Med mindre annet er avtalt, skal takstmannen behandle mottatt informasjon og den utarbeidede rapporten konfidensielt.
4.2. Takstmannen skal ikke utnytte mottatt informasjon til å skaffe seg selv eller andre urettmessige fordeler.
4.3. Benytter takstmannen ekstern ekspertise i vesentlige deler av oppdraget, skal takstmannen informere sin oppdragsgiver om dette. Opplysninger som fremkommer i forbindelse med et oppdrag skal behandles med diskresjon, som skal innskjerpes overfor alle som er engasjert i oppdraget.
4.4. Taushets- og diskresjonsplikten er ikke tidsbegrenset.

5. Reklame og forhold til media
5.1. Takstmannens markedsføring skal i form og innhold være saklig og korrekt.
5.2. Takstmannen må medvirke til å fremme objektiv informasjon om sitt yrke på en slik måte at dette kommer takseringsstanden og takstbrukerne til gode.

6. Forholdet til oppdragsgiver
6.1. Takstmannen skal ikke påta seg oppdrag utenom sine sertifiserte fagområder. Takstmannen er ansvarlig for å utføre de oppgaver takstmannen påtar seg, og takstmannen skal holde oppdragsgiveren underrettet dersom arbeidet ikke kan utføres innen den tid som er forutsatt.
6.2. Takstmannen må ikke inngå avtale med oppdragsgiver eller andre om honorar på prosent- eller andelsbasis i forhold til takstresultatet, enten dette gjelder pengebeløp eller annen form for vederlag.
6.3. Taksten er oppdragsgiverens eiendom.
6.4. Dersom honoraret ikke er avtalt på forhånd, har takstmannen, etter anmodning fra oppdragsgiveren, plikt til å opplyse hvorledes honoraret er beregnet. Dersom spesielle forhold i forbindelse med et oppdrag medfører at honoraret vil bli vesentlig høyere enn antatt, skal takstmannen gjøre oppdragsgiveren oppmerksom på dette og redegjøre for årsaken.

7. Forholdet til andre takseringsorganisasjoner
7.1. En takstmann kan ikke yte andre takseringsorganisasjoner eller organisasjoner som på annen måte driver i konkurranse med NTF faglig bistand, med mindre det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Norges Takserings Forbunds hovedstyre.