Tjenester

Bærum Eiendomstaksering AS har et bredt spekter av tjenester. I undermenyene han du finne noen av de vanligste produktene, men listen er ikke utfyllende. BET leverer et bredt og utfyllende spekter av konsulenttjenester relatert til byggeprosessen og eiendomsforvalterrollen. Ta gjerne kontakt for nærmere samtale.
 

Verditaksering
En verditakst av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som tas i betraktning her er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, hvor godt vedlikeholdt bolig er m.m.
Ved refinansiering eller salg av bolig er en nøytral verdivurdering eier sin beste garanti for hva boligen er verd.

Boligsalgsrapport
ved salg av boliger i Norge ender en av fire i rettslig sak mot selger som følge av mangler/ skader som kjøper av bolig mener tidligere eier burde ha vist om.
Boligsalgsrapporten er resultatet av et samarbeid mellom de 4 takstorganisasjonene i Norge. Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjonen, og gir en god oversikt over byggets tilstand. Kan eventuelt leveres med verdivurdering eller arealberegning.

Som huseier eliminerer du store deler av tvilstilfellene som kanskje bringer deg videre til retten med å lage en boligsalgsrapport.

Boligsalgsrapporten gir blant annet rabatt ved tegning av eierskifteforsikring, og blir trolig lovpålagt ved salg av bolig av Barne og familiedepartementet løpet av 2007.
Boligsalgsrapporten gir økt trygghet for selger og kjøper.

Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen. Den beskriver tilstanden og vedlikeholdet, og er uavhengig av markedskonjunkturene. Tilstandsrapporten kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

Tomtetakster
Taksering av tomter, gjelder ubebygd tomteareal.

Verditakst med tilstandsrapport
Kombinasjonen av disse to rapportene benyttes ofte i forbindelse med salg av bolig.

Våtromstesten
Vurdering av utførte arbeider på nye og gamle bad, kjøkken, toaletter, og vaskerom.

Alle rom som har en eller annen form for tilknytning til vann defineres som et våtrom. Dette inkluderer bad, wc, vaskerom, kjøkken etc.
Det er en kjensgjerning at det er nettopp disse rommene som er mest utsatt for skader, eller er opphav til skader, mange av disse skjulte skader som kanskje ikke oppdages og utbedres før de har blitt mye mer omfattende en hva de kunne ha blitt.
Ved å gjennomføre en våtromstest sjekkes alle våtrom og de arbeider som er blitt utført på disse grundig, slik at skader kan utelukkes, risikokonstruksjoner kan defineres og forslag til utbedringer etableres.

Næringstakst
En verditaksering av næringseiendom.

Kartlegging av skade/ Skadetaksering
Er skaden skjedd er det fornuftig å ta kontakt med en skadetakstmann. BET hjelper deg med å kartlegge/ definere skadeområdet og videre sette en pris på den skaden som har oppstått uavhengig av forsikringsselskap.

Vedlikeholdsplanlegging
Å eie ne bolig i dag innebærer mye vedlikehold, og mange boligeiere har nok ikke helt oversikten over hva det er lurt å ta tak i for å opprettholde et godt vedlikehold. En godt utarbeidet vedlikeholdsplan er et verktøy for boligeiere som ikke helt vet hva som bør gjøres og prioriteres, og i hvilken rekkefølge vedlikeholdet bør gjøres. En vedlikeholdsplan vil kunne spare boligeiere og boligforvaltere betydelige summer.

ENØK Rapport
Hvor miljøvennlig er huset ditt, og hva kan du gjøre for å spare penger på energi? Hvilke tiltak er aktuelle og mest kostnadseffektive? BET hjelper huseiere til å oppnå gode og økonomiske løsninger.

Kartlegging av Innemiljø
Energiøkonomisk oppvarming og ett sundt inneklima er motstridende interesser. Under energikrisen på midten av 70- tallet fikk enøk en høy prioritering, og har hatt dette siden på bekostning av et bedre innemiljø. Det er bevist at det dårlige og tette inneklimaet nyere boliger i dag representerer en dobling på 15 - 30 % av allergitilfeller.
For 30 til 40 år siden var 1 % av befolkningen i vest Europa elergiske. I dag regner man med at 15 – 30 % av befolkningen har større eller mindre allergiproblemer, men allergi er bare en av mange lidelser forskerne i dag mener er knyttet til det usunne inneklimaet. Hodepine, rennende øyne, tett nese og konsentrasjon og lærevansker er alle symptomer på et dårlig innemiljø. Ett dårlig innemiljø kan være med på å svekke kroppens motstandskraft og på denne måten bidra til hyppigere sykdomstilfeller blant beboerne.

BET kan hjelpe deg med å nøye gå igjennom din bolig for å finne de beste løsningene på hvordan din bolig kan få ett bedre innemiljø, og dermed kunne bedre levekårene til dere som bor i boligen.

Rådgivnings tjenester:

Skal du bygge hus selv, eller få andre til å gjøre det for deg? Mange lever nok med drømmen om det å kunne bygge et helt nytt hus, eller bygge på det eksisterende, men det er mange skjær i sjøen før man kommer så langt.
Enten du har tenkt til å gjøre det meste av arbeidene selv, eller om du har tenkt til å leie inn fagfolk kan BET hjelpe deg med rådgivende tjenester som valg av gode og trygge løsninger, utarbeiding av kalkyler/ anbud som videre kan sendes ut til håndverkere. Utarbeidelse av fremdriftsplaner, oppfølging av arbeider, kontroll, og etterkontroll av arbeider, formidling av håndverkere etc.

BET kan i tillegg tilby et bredt spekter av konsulenttjenester for boligeiere utover den faktiske byggeprosessen, og har gode kontakter med andre aktuelle aktører innen byggemarkedet. Tjenester som kan nevnes er seksjonering og reseksjonering av bolig og tomt, fuktmålinger og kartlegginger av fuktutsatte områder, inneklimalkartlegging og reklamasjonsrapportering.